Preventieve gezondheidszorg

Elke leerling moet verschillende keren op controle bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ben je juist nog bij de huisarts geweest. Dit zijn de gratis medische onderzoeken die de artsen en paramedisch werkers (verpleegsters of verplegers) van de CLB's voeren bij de leerlingen. De besluitvorming gebeurt door de arts, die tevens de eindverantwoordelijkheid draagt.

Algemene consulten

Tijdens een algemeen consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs). Het algemeen consult heeft aandacht voor de algemene gezondheidstoestand van de leerlingen. Het centrum voert een algemeen consult uit bij de leerlingen van:

Gerichte consulten

Tijdens een gericht consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) . Het gericht consult is minder uitgebreid in vergelijking met een algemeen consult en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, kleurenzin,…)
Het centrum voert een gericht consult uit bij de leerlingen van:

Bijzondere consulten

Tijdens een bijzonder consult onderzoekt een CLB leerlingen van een bepaalde leeftijd in het bijzonder onderwijs. Afhankelijk van de leeftijd van de leerling kan het hier gaan over een gericht en/of algemeen consult. Inhoudelijk verlopen deze consulten parallel met deze in het gewoon onderwijs. Bij nieuwe leerlingen die de overstap maken van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs gebeurt net voor of net na de overstap eveneens een bijzonder consult.

Leerjaar

 Schooljaar in het
buitengewoon onderwijs waarin…

Medisch onderzoek

1e kleuter

de leerling 4 jaar wordt

gericht consult

2e kleuter

de leerling 5 jaar wordt

algemeen consult

1e lager

de leerling 7 jaar wordt

gericht consult

3e lager

de leerling 9 jaar wordt

gericht consult

5e lager

de leerling 11 jaar wordt

algemeen consult

1esecundair

de leerling 13 jaar wordt

algemeen consult

3e secundair

de leerling 15 jaar wordt

algemeen consult

Besmettelijke ziekten

In geval van besmettelijke ziekten (zie overzichtslijst in het schoolreglement) worden er acties ondernomen
(= profylactische maatregelen), om besmetting en verdere uitbreiding te voorkomen.

Leerplichtcontrole

Wanneer een leerling 10 halve dagen onwettig afwezig is geweest (bepalingen zie schoolreglement),wordt het CLB verwittigd en zal het CLB samen met de school een begeleiding op punt stellen. Deze begeleiding kan bestaan uit gesprekken, huisbezoeken en een eventuele doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie.

Na 30 halve dagen afwezigheid is de school verplicht, om dit te melden aan het Departement onderwijs. 

Vaccinaties

Om het ontstaan van besmettelijke ziekten te beletten houdt het centrum toezicht op de vaccinatiestatus van alle begeleide leerlingen en biedt bepaalde ( inhaal)vaccinaties gratis zelf aan.
De betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd over de aard en de bedoelingen van de vaccinatie. Het centrum heeft voor de toediening van de vaccinatie de schriftelijke toestemming van de ouder(s) nodig.

Overzicht aanbod vaccinaties:

Leerjaar

Schooljaar waarin…

Vaccin

1e lager

de leerling 7 jaar wordt

Difterie-tetanos-poliom   poliom    yelitis en kinkhoest.

5e lager

de leerling 11 jaar wordt

Mazelen-bof-rubella

1e secundair

de leerling 13 jaar wordt

Hepatitis B
HPV (baarmoederhalskanker)

3e secundair

de leerling 15 jaar wordt

Difterie-tetanos-kinkhoest

Veiligheid en hygiëne

Binnen het kader van zijn deskundigheid adviseert het centrum de school op vlak van veiligheid en hygiëne. Dit gebeurt vaak in overleg met de Preventieadviseur van de scholengroep.

Andere opdrachten

Het centrum kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek (selectief consult) uitvoeren:

  1. als nazorg na een algemeen of gericht consult
  2. op verzoek van de leerling, school of ouders
  3. op eigen initiatief

Bij groepen van leerlingen kan het centrum een medisch onderzoek uitvoeren met betrekking tot specifieke gezondheidsrisico’s.Ga terug