FAQ

! Klik op de titels om de inklapbare deelvensters te openen !

1. Is jullie dienstverlening gratis?
Ja, je kind door het CLB laten begeleiden kost helemaal niets.

2. Hebben CLB-medewerkers beroepsgeheim?
Ja, CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim.

Tijdens het uitoefenen van ons beroep komen we heel wat te weten over de leerlingen (woonplaats, beroep ouders, financiële situatie, familiale omstandigheden, leefgewoonten, gezondheidstoestand...). Dit alles valt onder het beroepsgeheim. We spreken steeds af met ouders en leerlingen welke informatie het CLB doorgeeft aan de school of aan anderen in het belang van de leerling.

Enkel bij een gevaarsituatie of wettelijke uitzondering kan het beroepsgeheim worden opgeheven. Leerlingenbegeleiders op school hebben in tegenstelling tot de CLB-medewerkers geen beroepsgeheim maar enkel een discretieplicht.

3. Wie werkt er in een CLB?
In een CLB werkenartsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Deze vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team.
Hun werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het zich goed voelen van de leerling staat centraal.

4. Doet het CLB begeleiding op langere termijn?
Het CLB heeft niet voor elk probleem een oplossing. Soms is een probleem van die aard dat er langdurige begeleiding nodig is. We gaan zo lang met de leerling op weg totdat we de leerling gemotiveerd krijgen om naar een externe begeleiding te stappen. Alles gebeurt in overleg met de leerling.

5. Hoe neem ik best contact op met een CLB medewerker?
Elke school heeft een eigen CLB contactpersoon dieregelmatig aanwezig is in de school.

Op onze website kan u in het onderdeel Scholen zoeken naar de informatiefiche van een bepaalde school. In de fiche vindt u de naam van uw CLB contactpersoon en het telefoonnummer waar deze persoon vaak te bereiken is. Onze werknemers zijn echter veel op verplaatsing. Daarom kan u steeds de hoofdzetel contacteren op 02/356.38.58 . Hier zal een medewerker u doorverbinden met of doorverwijzen naar de persoon die u zoekt.

6. Is CLB begeleiding verplicht?
In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij begeleiding wel verplicht is:

• Spijbelgedrag
• medische onderzoeken
• Kinderen in nood

7. Is een medisch onderzoek verplicht?
Ja, het medisch onderzoek is verplicht. De onderzoeken gebeuren op vastgelegde tijdstippen en zijn aangepast aan de leeftijd. Zo worden niet alleen beginnende aandoeningen of ziekten tijdig opgespoord, maar wordt groei en ontwikkeling opgevolgd. De ouders of leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich schriftelijk via een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, verzetten tegen het uitvoeren van een consult door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door:

• ofwel een andere arts van hetzelfde CLB;
• ofwel door een arts van een ander CLB naar keuze;
• ofwel door een huisarts.

De persoon die verzet heeft aangetekend, is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen vanaf de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden of vanaf de datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld. De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de betrokkene. Als het consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts die het onderzoek uitvoerde de bevindingen, binnen de vijftien dagen aan de arts van het CLB waarbij de school is aangesloten.

8. Wat als mijn zoon/dochter een jaartje jonger is, moet hij/zij dan het medisch onderzoek ook meedoen?
Voor de kleuter- & de basisschool en het secundair worden de leerlingen normaal klassikaal onderzocht en komen de leerlingen die jonger zijn gewoon mee met de klas, tenzij ouders het uitdrukkelijk anders wensen. Een vaccinatie kan eventueel uitgesteld worden tot volgend jaar als ouders dat wensen. Dit kan aangevraagd worden op het toestemmingsformulier voor vaccinatie of door contact op te nemen met het CLB.

9. Wat is handelingsgericht werken?
Handelingsgericht werken is een aanpak waarbij ouders, leerkrachten, CLB en bij voorkeur ook het kind zelf, vanaf het begin intensief samenwerken. Eén van de partijen stelt een vraag, en we gaan samen zoeken hoe we het beste antwoord kunnen geven en de meest geschikte aanpak opstarten. Handelingsgericht werken is een systematische zoektocht met als vertrekpunt een verkennend gesprek met ouders en leerkracht. Deze zoektocht wordt geleid door de zorgcoördinator en/of de CLB-medewerker, met ouders en leerkracht als medeonderzoekers. Alles in het gezamenlijk belang: een leer- en opvoedingssituatie op maat voor dit kind.

Als ouders heb je bij deze zoektocht een belangrijke taak: vertel wat uw kind wél kan, welke aanpak jou wel lukt, en het zal een constructieve samenwerking op school ten goede komen.

Uitgangspunten van handelingsgericht werken:

1. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal.
2. Transactioneel kader: 'deze leerlingen van deze ouders, in deze klas bij deze leerkracht in deze school' - respect voor de individuele context, wisselwerking en mogelijkheden.
3. De leerkracht maakt het verschil en krijgt de nodige ondersteuning.
4. De positieve aspecten van leerling, leerkracht, zorgbegeleiders en ouders zijn van groot belang.
5. Leerkrachten, interne zorgbegeleiders, ouders, kind, CLB en externe deskundigen werken constructief samen.
6. Elk initiatief wordt doelgericht afgewogen.
7. Systematisch (eerst denken, dan doen) & transparant (iedereen weet wat er gebeurt en waarom)

10. Voert het CLB intelligentieonderzoeken uit zodat ouders kunnen genieten van de RIZIV-terugbetaling voor logopedie?
Wanneer ouders op eigen initiatief beroep doen op hulp van een logopedist, wordt in het kader van de RIZIV-terugbetaling een intelligentieonderzoek gevraagd. Als CLB kunnen we enkel onze beschikbare gegevens doorgeven. Als de leerling bij ons echter niet eerder werd aangemeld of tijdens ons begeleidingstraject er geen redenen zijn om een intelligentieonderzoek uit te voeren, zullen we dat ook NIET doen op vraag van ouders of logopedist.

Het CLB heeft - samen met alle Vlaamse CLB’s uit alle  onderwijsnetten - zijn standpunt al enkele keren verduidelijkt en bekendgemaakt aan de logopedisten. Omdat er blijvende onduidelijkheid is, zetten we alles nog eens op een rijtje:

 • Het CLB werkt onafhankelijk en beslist over zijn onderzoeksmethoden binnen het begeleidingstraject.
 • We nemen enkel een IQ-test af indien deze ons extra informatie oplevert om een antwoord te bieden op een zorgvraag die kadert binnen het schools functioneren en het leerproces van de leerling. In het geval dat we beschikken over IQ-gegevens kunnen we deze - mits toestemming van de ouders - bezorgen aan de logopedist.
 • Wanneer een IQ-test geen extra informatie oplevert binnen ons begeleidingstraject, nemen we deze niet af en verwijzen we door naar zelfstandig werkende psychologen die deze wel kunnen afnemen.
We zijn er stellig van overtuigd dat veel onduidelijkheid en valse verwachtingen vermeden kunnen worden als school eerst contact neemt met het CLB alvorens ouders aan te raden naar een logopedist te stappen. Dit is ook de reden waarom de decreetgever ons de rol van draaischijf tussen onderwijs en het netwerk van diensten en hulpverleners heeft toegekend.

11. Mag jouw kind naar het eerste leerjaar?
Je kind moet eerst
• een schooljaar lang
• regelmatig naar school
• in een Nederlandstalige kleuterklas.

De kleuterklas is een belangrijke voorbereiding op het eerste leerjaar. Kinderen leren er nieuwe woorden, zelfstandig werken, een potlood juist vasthouden… Daarom moet vanaf nu elk kind dat naar het eerste leerjaar wil in een Nederlandstalige school, eerst één jaar naar een Nederlandstalige kleuterklas.

Wat betekent dat voor jouw kind? In de kleuterklas noteert de juf elke dag de aanwezigheden. Als je kind regelmatig naar school komt en minstens 220 halve dagen aanwezig is, dan kan het volgend jaar naar het eerste leerjaar. Voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan, geldt deze regel niet.

Gaat je kind niet regelmatig naar de kleuterschool? Bijvoorbeeld omdat je een jaar in het buitenland verblijft? Dan is er een uitzondering voorzien: kinderen kunnen een taaltoets afleggen. Zo bewijzen ze dat ze voldoende Nederlands kennen om met succes in het eerste leerjaar te starten.

Meer informatie vind je op www.kleuterparticipatie.be

12. Wat is een CLB dossier?
Een dossier wordt opgemaakt bij:
 • een verplicht medisch consult
 • een verplichte actie i.v.m. problematische afwezigheden
 • bij een hulpvraag die na teamoverleg aanleiding geeft tot begeleiding.
Via een gesprek hebben ouders en leerlingen ouder dan 12 jaar recht op toegang tot de gegevens uit hun dossier. Meer informatie over het CLB dossier kan je raadplegen in de folder 'Je dossier in het CLB'.

13. Wat gebeurt met mijn dossier wanneer ik de middelbare school verlaat?
De directeur van het CLB bewaart je dossier in het archief op de hoofdzetel: Willamekaai 19 – 1500 Halle. Daar blijft het tot tenminste 10 jaar na datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de directeur de procedure tot vernietiging, maar niet vroeger dan het ogenblik dat jij de leeftijd van 25 jaar hebt bereikt (of 30 jaar in het buitengewoon onderwijs). In tussentijd kan het CLB bepaalde dossierelementen overdragen aan andere personen of hulpverleners, wanneer dit wordt nodig geacht.

Een aantal dossiers worden overgedragen aan het Rijksarchief.

14. Wat is een klachtenprocedure?
Het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de beroepsdeontologie van de CLB-medewerkers staan borg voor de respectvolle benadering van iedere leerling en zijn ouders; dus ook voor de omgang met de vertrouwelijke gegevens van een multidisciplinair dossier.

 • Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement.
 • Indien u een klacht heeft over het CLB en het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure.
  • Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met hem te worden besproken.
  • Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB.
  • Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd.
  • De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht.
  • De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.
  • Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.
  • Kom je na het overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of klachten coördinator: Scholengroep 9 – Ringscholen, Zijp 18 – 1780 Wemmel